Forretningsbetingelser

1. Generelle betingelser

STANDARDBETINGELSER FOR KONSULENTYDELSER (opdateret 01.11.2023)

Der indgås mellem Zephyr Consulting ApS, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, Danmark (CVR 4433 2175) (herefter “Konsulenten”) og kunden (herefter “Kunden”) aftale om udførelse af konsulentydelser på de i denne aftale nærmere angivne vilkår (herefter ”Aftalen”).

2. Baggrund

Enhver ydelse, herunder analyser, rådgivning, undervisning og undersøgelser, som leveres af Konsulenten, leveres i henhold til disse vilkår medmindre andet fremgår af ordrebekræftelse.

3. Konsulentens rettigheder og forpligtelser

 • Konsulenten skal udføre de aftalte opgaver i henhold til denne Aftale og ordrebekræftelse.
 • Konsulenten skal optræde loyalt og udelukkende varetage Kundens interesser.
 • Konsulenten har inden for nærværende Aftales rammer frihed til at planlægge og tilrettelægge arbejdets udførelse, herunder arbejdstiden og stedet for udførelsen af arbejdet. Desuden er Konsulenten frit stillet med hensyn til, hvilke personer der skal forestå den praktiske udførelse af arbejdet.
 • Indgåelsen af nærværende Aftale begrænser ikke på nogen måde Konsulentens adgang til samtidig at udføre arbejde for andre hvervgivere.
 • Ved opgavens afslutning er Konsulenten forpligtet til at tilbagelevere alt materiale, der er udleveret af Kunden.

4. Kundens medvirken

 • Kunden stiller under opgavernes udførelse lokaler mv. til rådighed for Konsulenten – alt med henblik på at sikre, at Konsulenten har de bedst mulige vilkår i forbindelse med løsningen af opgaven.
 • Kunden er forpligtet til at bistå Konsulenten med fremskaffelse af de oplysninger om Kundens virksomhed, Konsulenten måtte få brug for til opgavens løsning, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold.
 • Kunden skal udpege en eller flere personer, der er bemyndiget til at disponere på Kundens vegne i forhold til Konsulenten.
 • Kunden accepterer, at Konsulenten må sende relevant materiale til de involverede personer hos Kunden. Dette gælder også efter opgavens fuldførelse.
 • Konsulenten forbeholder sig ret til at bruge Kunden i markedsføringssammenhæng, herunder til at udtale sig til en case, som Konsulenten kan lave som markedsføring.

5. Vederlag

 • Kontraktsum fremgår af ordrebekræftelse.
 • Konsulenten sender fakturaer, jvf. betalingsplan i ordrebekræftelse.
 • Medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen, omfatter honoreringen ikke Konsulentens udlæg samt ekstraordinære omkostninger. Som udlæg betragtes blandt andet:
  • Udgifter i forbindelse med nødvendig og dokumenteret transport. Kilometergodtgørelse sker efter Statens regler.
  • Udgifter i forbindelse med nødvendige og dokumenterede rejser, ophold og fortæring
  • Omkostninger i forbindelse med materialer, tests mv.
 • Honoraret omfatter ikke eventuelle ekstraarbejder, som skyldes, at Kunden udvider omfanget af den oprindelige opgave eller ændrer opgavens indhold.
 • Konsulentens honorar forfalder til betaling 8 dage efter datoen på de af konsulenten fremsendte fakturaer.
 • Skyldige beløb forrentes med den til enhver tid gældende procesrente.
 • Konsulentens honorarer og krav på refusion af udlæg og ekstraordinære omkostninger angives eksklusive moms.
 • Hvis betaling ikke sker som anført, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Hvis betaling ikke sker som anført er Konsulenten berettiget til at standse arbejdet indtil betaling sker.

6. Immaterielle rettigheder

Kunden er i det omfang, det er aftalt eller forudsat i Aftalen, berettiget til at anvende det materiale, som er udarbejdet i forbindelse med Konsulentens løsning af opgaverne, herunder ejendomsretten til fremstillede eksemplarer og retten til at anvende og ændre materialet. Konsulenten beholder i øvrigt samtlige rettigheder over sine ideer og opfindelser og det materiale, denne har udarbejdet og er berettiget til at anvende ideer, opfindelser, knowhow og materiale til løsning af opgaver for andre kunder.

Kunden selv er ansvarlig for i øvrigt at sikre de eventuelle immaterielle rettigheder, som opgaven måtte give anledning til at sikre. Kunden er i enhver henseende ansvarlig for, at det arbejde Kunden har anmodet Konsulenten om at udføre, ikke krænker tredjemands rettigheder.

7. Tidsplan og tidsfrister

 • Parterne har udarbejdet den i ordrebekræftelsen angivne tidsplan.
 • Konsulenten kan kræve forlængelse af den aftalte tidsplan, når opgavens løsning forsinkes af følgende forhold:
  • Når Kunden under udførelsen af opgaven udvider omfanget af opgaven eller ændrer opgavens indhold.
  • Konsulenten eller andre navngivne personer der skal udføre opgaven bliver ramt af dokumenterbar sygdom og derfor ikke har været arbejdsdygtige.
  • Minimum 14 dages fristforlængelse til afholdelse af ferie, hvis opgavens udførelse strækker sig over perioden, der omfatter juli måned.
  • Ved øvrige begivenheder, som Konsulenten ikke er herre over og som han/hun ikke forudså eller burde forudse.

8. Opsigelse

Nærværende kontrakt kan ikke opsiges af nogen af partnerne, se dog pkt. 9 og 10

9. Misligholdelse

 • Hver af parterne er berettiget til at ophæve Aftalen uden varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra den anden parts side.
 • Hvis Kunden hæver aftalen, har Konsulenten kun krav på vederlag for så stor en del af det før ophævelsen udførte arbejde.
 • Kunden har ved en ophævelse af Aftalen krav på dækning af sit tab efter dansk rets almindelige regler.
 • Ophævelse er betinget af, at den part, som ønsker at gøre hævebeføjelsen gældende, forinden ophævelsen har givet skriftlig meddelelse til den anden part med præcisering af misligholdelsens karakter samt oplysning om, at Aftalen hæves hvis misligholdelsen ikke bringes til ophør inden 10 dage.

10. Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter Aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikt eller anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af driftsmidler samt mangler ved leverancer eller forsinkelser fra leverandører eller underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Enhver af parterne er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve Aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig på grund af en eller flere af de ovenfor nævnte omstændigheder.

11. Fortrolighed

Konsulenten accepterer, at enhver viden om Kunden – det være sig af økonomisk, organisatorisk eller personlig art – er fortrolig information og derfor underlagt tavshedspligt. Dette gælder naturligvis ikke for oplysninger, som er almindeligt tilgængelige for offentligheden, som opnås fra en tredjepart eller som Konsulenten selv udvikler uden brug af Kundens oplysninger. Ligeledes er oplysninger, som skal udleveres til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser, undtaget.

Kunden accepterer samme betingelser over for Konsulenten.

12. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

Parterne kan ikke uden skriftligt samtykke fra den anden part overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. Et sådant samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund.

13. Ændringsprocedure

Ændringer i Aftalen kan kun ske ved et af begge parterne underskrevet skriftligt tillæg til Aftalen.

14. Lovvalg og værneting

Nærværende Aftale er undergivet dansk ret.

I tilfælde af, at der opstår uenighed mellem parterne om opfyldelsen af Aftalen, er parterne forpligtet til med 8 dages varsel at afholde at forligsmøde med deltagelse af parternes eventuelle rådgivere og på dette møde indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten.

Når forligsmøde har været afholdt, uden at parterne er kommet til enighed, er hver af parterne berettigede til at foretage rets skridt i henhold til bestemmelsen nedenfor.

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af denne Aftale afgøres efter dansk rets almindelige regler af en dansk domstol.